จองเลย
Call

online reservation

ปิด

วัดป่าละหานทราย

วัดป่าละหานทราย

วัดป่าละหานทรายก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 เป็นวัดที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเทียวในเส้นทางแสวงบุญ ไหว้พระ ทำบุญ เจริญสมาธิ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ปูชนียวัตถุ ที่สำคัญในวัด วิหารพุทธร่มโพธิ์ อนุสรณ์ขึ้น 1 หลัง เพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา และประเทศอินเดีย