จองเลย
Call

online reservation

ปิด

ถนนคนเดินถมหมืดถมมอ

ถนนคนเดินถมหมืดถมมอ

ถนนคนเดินถมหมืด ถมมอ เปิดเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 จังหวัดบุรีรัมย์ มีนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อำเภอนางรองและเทศบาลเมืองนางรอง จึงได้บูรณาการจัดทำโครงการถนนคนเดินขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ของคนในชุมชน ตลอดทั้งเป็นสถานที่แสดงออกด้านศิลปะ วัฒนธรรมของคนในชุมชน และเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรม ดั้งเดิมของสังคมของชาวนางรองให้คงอยู่สืบไป