จองเลย
Call

online reservation

ปิด

วัดขุนก้อง

วัดขุนก้อง

เป็นวัดในพุทธศาสนา นิกายมหายาน สร้างในสมัยอยุธยาปี พ.ศ. 2150 ครั้งสมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปปราบเขมร